Cope project
Психогимнастика – танцова и двигателна терапия

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕТОДА/ИНСТРУМЕНТА/ТЕХНИКАТА

Психогимнастика - танцова и двигателна терапия

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Обучители, възпитатели, болногледачи

ИМЕ НА АВТОРА/ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Judith Hanna

ВРЪЗКА КЪМ МЕТОДА (НА АНГЛИЙСКИ)

https://www.researchgate.net/publication/334281938_DANCING_TO_RESIST_REDUCE_AND_ESCAPE_STRESS

КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ

Чрез различни игри, танци и действия, насочени към опознаване на емоционалните реакции, се учим конструктивно да изразяваме себе си и да разбираме другите въз основа на подхода на биологичната обратна връзка. Според него емоциите и тялото са взаимосвързани. Танцово-двигателната терапия (ТДТ) се определя от Американската асоциация по танцова терапия (ADTA) като психотерапевтично използване на движението за насърчаване на емоционалната, социалната, когнитивната и физическата интеграция на индивида, с цел подобряване на здравето и благосъстоянието. Вниманието и концентрацията, например, се влияят от възприемането, изследването и създаването на художествено съдържание, както и от явното използване на тялото (възприемане и изразяване на тялото). По този начин съответните художествени средства (изкуство, музика, танц, театър) предоставят различни методи за активиране на ресурсите и способностите за справяне и за повишаване на гъвкавостта на действията, самооценката и овластяването.